Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
8 00 hod. - 22 00 hod.
SLEDUJTE NÁS NA FB
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dexi trade s.r.o., so sídlom Hospodárska 2660/6, 921 01 Piešťany, IČO:47255919, DIČ:2024169422, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo:  35694/T, (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej len „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi  Dexi trade s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese www.kabelky-shop.sk.

Firma Dexi trade s.r.o.  JE PLATCOM DPH!!!

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PREDÁVAJÚCEHO:

Dexi trade s.r.o.

Poštová adresa: Hospodárska 2660/6, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 905 777 595

Email:  info@kabelky-shop.sk

Číslo účtu UniCredit Bank a.s.: 1614940018/1111

IBAN: SK9711110000001614940018

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax. č.: 033/5512 656 .
OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka v internetovom obchode www.kabelky-shop.sk predávajúceho a to vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „Odoslať objednávku“. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, súhlasí, že bol s vlastnosťami tovaru oboznámený ako aj skutočnosť, že ide o objednávku s povinnosťou platby.

Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, celú fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, email v prípade podnikateľského subjektu aj potrebné ďalšie fakturačné údaje ako IČO, DIČ, presný kód, názov tovaru a počet kusov. Je potrebné uviesť spôsob odberu a platby. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Reklamačný poriadok“.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Súhlas s prihlásením k odberu noviniek“.

DODACIE PODMIENKY

Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby informuje kupujúceho prostredníctvom jeho e-mailovej adresy o všetkých ďalších informáciách ohľadom vybavovanie jeho objednávky.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou emailom, poštou alebo telefonicky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Ceny za dopravu tovaru dopravcom 123 kuriér po celej SR:

Cena: 3,70€

Pri platbe kartou a prevodom - 0€

Pri dobierke - 1,50€.

Cena za dopravu cez Zásielkovňu SK:

Pri platbe kartou a prevodom: 3,50€

Pri objednávke nad 60€  je doprava ZADARMO!

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny uvedené v internetovom obchode na adrese www.kabelky-shop.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou bezhotovostnej platby platobným terminálom, hotovosťou (dobierkou) v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Platby sú poskytované prostredníctvom spoločnosti ComGate Payments, a.s.

MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE

Kupujúci má možnosť od predávajúceho dostavať marketingové informácie v elektronickej podobne prostredníctvom elektronickej pošty (email), v papierovej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty a to až po získaní súhlasu zo strany kupujúceho. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Súhlas s prihlásením k odberu noviniek“.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára odoslaním objednávky zo strany kupujúceho, čím kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tento súhlas kupujúci prejavuje zaškrtnutím súhlasu v časti objednávania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platné od: 25.09. 2021

Novinky, akcie a zľavy od kabeliek.
Nezmeškajte novinky! Len 2x mesačne vám v schránke pristane mail.

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Kabelky-Shop.sk nájdete na GLAMI.sk

Doprava ZADARMO

Dopravu pri objednávkach nad 60€ platíme za vás.

 

Garancia vrátenia peňazí

100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní od vrátenia tovaru.

Zákaznícka podpora
Mgr. Denisa Mlyneková
8 00 hod. - 22 00 hod.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk